Suomi  |  Svenska  |  English Print
Statistik  |  Publikationer  |  Kontaktuppgifter  |  Respons  |  /Nyheter  |  
Trafikverket > Trafiknät > Vem ansvarar

Vem ansvarar

Samarbete inom trafikledshållning:

Trafikverket styr utvecklingen och användningen av trafiksystemet i hela landet. Regionalt utvecklingsarbete görs i samarbete med landskapen och kommunerna. Landskapen ansvarar för trafiksystemsplaneringen inom det egna området.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) ansvarar för vägarnas skick och deras utveckling inom det egna området. Trafikverket ansvarar för järnvägarnas och farledernas skick och deras utveckling.

Trafikverket ansvarar för trafikstyrningen på vägarna, järnvägarna och farlederna samt för passagerarinformationen på järnvägsstationerna.

Planeringen samt underhålls- och byggnadsarbetena köps av tjänsteleverantörerna.

Finansiering:

Riksdagen beslutar om finansieringen av trafikledshållningen. Kommunikationsministeriet anvisar Trafikverket medel för att finansiera vägar, järnvägar och farleder. Trafikledshållningen (drift och underhåll av trafikleder, finansiering av kollektivtrafik, trafikledning, små investeringar) finansieras ur statsbudgeten.

Riksdagen fattar särskilt beslut om stora investeringar (nya förbindelser och utvidgning av gamla) i samband med budgetbehandlingen.

Styrning:

Kommunikationsministeriet styr och övervakar Trafikverkets verksamhet.

Trafikverket svarar för den funktionella styrningen av ansvarsområdena för trafik och infrastruktur vid NTM-centralerna. En tredjedel av trafikfinansieringen används av NTM-centralerna (väghållning, kollektivtrafik, bidrag för enskilda vägar, förbindelsefartygstrafik). Trafikverket styr användningen med funktionella resultatavtal. Arbets- och näringsministeriet svarar för styrningen av den allmänna administrationen vid NTM-centralerna.

Page updated on 10-Aug-11 at 08.07 PM