Suomi  |  Svenska  |  English Tulosta
Tilastot  |  Julkaisut  |  Yhteystiedot  |  Palaute  |  Ajankohtaista  |  

T&K-yhteistyö

Liikennevirastolla on yhteistyökumppaneidensa kanssa yhteisiä T&K-ohjelmia.

LVM
TraFi
VTT
RYM Oy
Tivit Oy
SYKE
Ilmatieteen laitos
Tekes
Liikenneturva

LVM

Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee liikenne- ja viestintäpoliittisten strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla selvitetään yhteiskunnallisia tarpeita ja tulevaisuuden haasteita sekä niiden heijastumista ministeriön toimintaan ja tavoitteisiin. Tutkimustoiminta auttaa myös kehittämään alalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuottamaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Ministeriö rahoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa noin viidellä miljoonalla eurolla vuodessa. Noin puolet rahoituksesta suunnataan laajoihin ja pitkäjänteisiin tutkimusohjelmiin, joihin osallistuu usein muita ministeriöitä, kaupunkeja, kuntia, yrityksiä sekä Teknologian kehittämiskeskus Tekes. Toinen puoli rahoituksesta käytetään lyhytkestoisiin ajankohtaisselvityksiin ja -projekteihin. Ministeriössä on vuosittain käynnissä noin 200 tutkimusohjelmiin sisältyvää tai erillistä projektia.

http://www.lvm.fi/web/fi/tk


TraFi

http://www.trafi.fi/tutkimukset


VTT

Tie- ja rautatieliikenteen turvallisuustutkimus palvelee yrityksiä, päättäjiä, väylänpitäjiä ja liikkujia. Tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa strategisiin linjauksiin ja päätöksentekoon.

Liikenneturvallisuuden tutkimusalueita ovat turvallisuusstrategiat, turvallisuuden hallinta sekä turvallisuus- ja vaikutusarviot.

Liikenneturvallisuus: http://www.vtt.fi/research/technology/transport_safety.jsp
Turvallinen liikenne 2025 -tutkimusohjelma: http://www.vtt.fi/proj/tl2025/

RYM Oy

RYM Oy kohdentaa tutkimusta ja -osaamista yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeimpiin hankkeisiin. Tämä nopeuttaa yritysten innovaatioiden kaupallistumista. Rakennetun ympäristön osaamisen toiminnallisena ytimenä ovat yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisesti toteuttamat tutkimusohjelmat.

http://www.rym.fi/
http://www.rym.fi/2136.aspx


Tivit Oy

Tivitin päämääränä on uusien innovaatioiden markkinoille pääsyn nopeuttaminen sekä toimintaan osallistuvien yritysten ja tutkimusyhteisöjen osaamisen ja liiketoiminnan kasvattaminen.

Tivit työstää vuosittain ICT-alueen vision ja strategian sekä muokkaa tutkimussalkkuaan vastaamaan teollisuuden tarpeita. Se myös yhdistää erillisiä hankkeita suuremmiksi tutkimuskokonaisuuksiksi ja hakee kokonaisuuksille keskitetysti vuosittaisen rahoituksen.

http://www.tivit.fi/fi/


SYKE

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tutkimus analysoi ja ennakoi ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä etsii yhteiskunnalle keinoja ympäristöongelmiin vastaamiseksi. Haastavimpia kysymyksiä ratkotaan organisaatioiden ja tieteiden rajat ylittävän tutkimuksen ja osaamisen keinoin.

Tutkimusaiheet nousevat maailmanlaajuisista ympäristöuhista. Tutkimuksen tulokset palvelevat erityisesti ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja vesien tilaan liittyvää kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa. Tutkimusohjelmat suuntavat tutkimuksen sisältöä ja edistävät kokonaisvaltaisia ja monitieteisiä tarkasteluja, jotka liittävät luonnon prosessien osaamisen yhteiskunnallisen toiminnan analyyseihin.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=198&lan=FI


Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitoksessa tehdään tutkimusta meteorologian, meritieteen, ilmanlaadun, ilmastonmuutoksen, arktisten alueiden, avaruusfysiikan ja kaukokartoituksen alueilla.
 
Ilmatieteen laitos havainnoi ilmakehän ja meren fysikaalista tilaa ja kemiallista koostumusta ja tekee ilmatieteellistä tutkimusta, fysikaalista merentutkimusta sekä polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimusta.
Havainto- ja tutkimustietoa käytetään hyväksi kehitettäessä palveluja, joista on hyötyä kaikille ihmisille. Sääennusteiden paraneminen, uusien asiantuntija- ja varoituspalvelujen kehittäminen tai uusimpien tutkimustulosten soveltaminen ovat tästä näkyviä esimerkkejä.

http://ilmatieteenlaitos.fi/tutkimustoiminta

Tekes

Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija.

Tekesin käynnissä olevat ohjelmat: http://www.tekes.fi/fi/community/Tekesin_ohjelmat/504/Tekesin_ohjelmat/1378

Liikenneturva

Liikenneturvan tutkimus palvelee ensisijaisesti Liikenneturvan omaa toimintaa  tuottamalla tietoa tieliikenteen turvallisuuden tilasta, kehityksestä ja taustatekijöistä.

Suomenkieliset tutkimukset, tutkimusmonisteet ja erillisselvitykset löytyvä joko
kokonaisina tai referoituina Liikenneturvan sivulta: http://www.liikenneturva.fi/www/fi/tutkimus/index.php

Page updated on 15-Oct-13 at 09.37 AM